Logo van RAV HOLLANDS MIDDEN
Jaarverslag 2019 Logo van RAV HOLLANDS MIDDEN
introtekst: Het jaar 2019 stond in het teken van vernieuwen en richting geven. Wij vertellen u hier graag meer over. Wees welkom voor een 360 graden rondleiding in onze ambulancedienst en in de nieuwe ambulances. decoratief element navigatie om camera naar links te draaien navigatie om camera naar rechts te draaien
Terug naar startHomebutton

Menu

snelmenu popup

Colofon en contactColofon en menu popup

COLOFON

RAV Hollands Midden
Vondellaan 43
2332 AA Leiden
T 071 5730000
M info@ravhm.nl

Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving: John Stelck
Techniek: Loek Weijts

Foto van Jan de Waard en Marthe Cramer

Management RAV Hollands Midden

Jan de Waard en Marthe Cramer

Richting geven

Het jaar 2019 was een jaar vol veranderingen. Dat was tastbaar en zichtbaar in de aanschaf van nieuwe ambulances, kleding en materialen, maar ook op het gebied van beleid is er het nodige gebeurd. We zijn trots op onze collega's die zich voor de 100% inzetten. Zonder hen hadden we dit niet kunnen realiseren. We zijn goed op weg en hebben een heldere koers uitgezet. Richting gegeven aan de toekomst. We zijn er overigens nog niet. Er ligt nog genoeg waarmee we in 2020 aan de slag zullen gaan.

Grote stappen

RAV Hollands Midden is samen met ziekenhuizen en huisartsen onderdeel van de (regionale) acute zorg. 2019 was een jaar waarin grote stappen zijn gezet in de samenwerking met deze ketenpartners. Waar in 2018 naast de spoedambulance ook de zorgambulance werd geïntroduceerd, werd in 2019 de formatie voor de zorgambulance verder uitgebreid.

‘We zijn trots op onze collega's die zich allemaal voor de 100% inzetten’

Voorbereidingen zijn getroffen om de zorgambulance nog breder in te kunnen zetten. Op die manier leveren we een positieve bijdrage om voor elke patiënt juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven. Het is mooi om te zien dat onze medewerkers enthousiast en bereid zijn om mee te denken en te werken aan projecten.

In beweging voor juiste zorg

Stilstaan is geen optie. Zeker niet voor een ambulancedienst. Veranderen kost echter tijd. In 2019 hebben we vooral veel voorbereidingen getroffen voor veranderingen die op stapel staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de veranderingen in het zorgaanbod. Daarnaast hebben we in 2019 subsidie verkregen voor een pilot met een zorgcoördinatiecentrum. In dit zorgcoördinatiecentrum werken centralisten van ambulancedienst, huisartsenpost en thuiszorg intensief samen. De zorgvraag wordt beoordeeld en gelijk bij de juiste zorgverlener ondergebracht. Zo wordt zonder omwegen de juiste zorg ingeschakeld. Deze zorg kan bestaan uit een spoedambulance, zorgambulance, de huisarts of de thuiszorg.

Is er één hoogtepunt uit het jaar 2019 te noemen? Niet echt. Door de veelheid aan uitgewerkte en voorbereide plannen is het lastig één succesverhaal te noemen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat de RAV nog meer dan voorheen een netwerkorganisatie is geworden. De samenwerking in de keten die steeds intensiever wordt, met een centrale rol van de RAV, is daar een mooi voorbeeld van.

En verder?

Zoals gezegd: we zijn er nog niet. We voorzien nog veel meer veranderingen de komende jaren, in de volle breedte van de acute zorg. Om de beste zorg te kunnen geven, zullen we ons samen met onze ketenpartners moeten blijven ontwikkelen. Verandering zal altijd onderdeel van onze zorg zijn. Voor ons ligt de uitdaging om deze veranderingen om te vormen naar een nieuwe routine.

Elektrisch bedienbare brancard

Tegelijk met de ambulances zijn onze brancards vernieuwd. De lichamelijke belasting van de onze medewerker verdient serieuze aandacht. Daarom is gekozen voor een elektrisch bedienbaar type. Onze medewerkers zijn nauw bij de keuze betrokken. Een brancard is immers een belangrijk onderdeel van het gereedschap.

Om vanuit het patiëntperspectief een goede keus te maken, is ons cliëntenberaad ook in het proces meegenomen. Comfort en gebruiksgemak gaven de doorslag.

Klik op het filmpje. Dan laten we zien hoe de brancard werkt.

‘Comfort en gebruiksgemak gaven de doorslag’
Foto van clientenraad

Cliëntenberaad 2019

In de ambulancezorg van RAV Hollands Midden staat de patiënt centraal. Iedere medewerker is hiervan doordrongen en we zetten allemaal ons beste beentje voor. In een organisatie waar zoveel verandert, samenkomt en het werk intensief kan zijn, kan een kritische blik vanuit patiëntperspectief heel verhelderd zijn. Het management van RAV Hollands Midden vergadert drie tot vier keer per jaar met haar cliëntenberaad. Het cliëntenberaad vertegenwoordigt 'de patiënt'.

Meedenken

Het cliëntenberaad RAV Hollands Midden telde in 2019 zeven leden waarvan er twee na jarenlange inzet en betrokkenheid hun lidmaatschap voor het cliëntenberaad hebben afgesloten. Namens Zorgbelang Inclusief is Mariëlle van Esch de voorzitter van het cliëntenberaad. De leden worden gevraagd mee te denken, voorzien het managementteam van ideeën en adviezen en volgen met interesse de koers die RAV Hollands Midden voor de komende jaren uitzet.

‘Nieuwe leden zijn van harte welkom’

Zo keken de leden van het cliëntenberaad bij aanschaf van nieuwe ambulances en elektrische brancards kritisch mee naar het patiëntcomfort. Ook de invoering van de zorgambulance gaf het cliëntenberaad een unieke kans om mee te denken. Adviezen over gedempte verlichting in de zorgambulance en meer zicht naar buiten zijn meegenomen.

Diverse actuele thema's zijn besproken. Daarbij valt te denken aan: samenwerking in de acute-zorgketen, afspraken bij dreiging van een epidemie, maar ook aan het personeelsbeleid binnen de zorg.

Interesse in deelname?

In het cliëntenberaad zijn nieuwe leden van harte welkom. Heeft u affiniteit met ambulancezorg en voelt u zich betrokken bij de zorg in de regio Hollands Midden, dan kunt u meer informatie krijgen of zich aanmelden via info@ravhm.nl.

Foto van nieuw uniform

Uniform met professionele uitstraling

Onze ambulancemedewerkers zijn in 2019 van nieuwe werkkleding voorzien. Het nieuwe uniform draagt bij aan het beeld dat de zorgprofessional wil uitdragen en biedt meer draagcomfort.

‘Het nieuwe uniform heeft een eigentijds ontwerp.’

Aan de productie van de kleding is een zorgvuldige voorbereiding met een draagproef vooraf gegaan. Een landelijke werkgroep van ambulancemedewerkers heeft hiertoe bijgedragen.

Foto van Meys Cohen

Meys Cohen

Medisch manager

Gemotiveerd en betrokken. Zo heb ik de medewerkers leren kennen sinds mijn start per 1 mei 2019 als Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) bij RAV Hollands Midden. Naast mijn werk als Spoedeisende Hulp arts in het LUMC, mag ik mij als MMA bezig houden met dit onderdeel van de acute zorg. De relatief kleine organisatie kenmerkt zich door veel en snelle veranderingen, waarbij de patiënt echt centraal staat. Ik heb er zin in!

Onderdeel acute zorgketen

De afgelopen maanden heb ik een goed beeld gekregen van de organisatie en de medewerkers. Het is merkbaar dat er een verschuiving plaatsvindt van een aparte organisatie naar een organisatie als onderdeel van de keten. Dat houdt in dat er nu veel gebeurt of te gebeuren staat. Hier wil ik aan bijdragen door klaar te staan voor de teams op straat en op de meldkamer. Een vraagbaak te zijn. Signalen op te vangen. In mijn functie als MMA werk ik mee aan de ontwikkeling van ons medisch stafbureau, scholing en intervisie.

Meer vraag naar zorg

Niet alleen binnen de ambulancezorg, maar in de hele keten van acute zorg verandert de zorgvraag. Voor patiënten met duidelijke klachten, wordt de zorg ondersteund met protocollen. Zijn de klachten minder specifiek en is daardoor lastiger in te schatten welke zorg een patiënt nodig heeft, dan is een goede samenwerking in de acute zorgketen essentieel.

‘Als MMA ondersteun en coach ik mijn collega's’

In het algemeen zien we dat de vraag naar zorg toeneemt met meer en complexe problemen. Opname van patiënten in een ziekenhuis is vandaag de dag minder vanzelfsprekend. Veel zieke mensen met een zorgvraag blijven daardoor thuis. Dit heeft gevolgen voor het werk van een ambulancemedewerker. Als organisatie gaan we daar mee aan de slag.

En verder?

Ambulancemedewerkers zijn hoog opgeleid. Ze beschikken over veel parate kennis en vaardigheden. Ik zie kansen deze meer te benutten. Door medewerkers zelf regie te geven over hun opleidingsprogramma, creëren we inzicht in het eigen kunnen en bekwaamheidsniveau. Als MMA ondersteun en coach ik mijn collega's hier graag bij. In 2020 krijgt een Medisch Stafbureau steeds meer vorm. Met een team van vijf collega's zullen we verpleegkundigen, chauffeurs en centralisten beoordelen en coachen. Verder zal het medisch stafbureau als vraagbaak dienen voor alle medische vragen die medewerkers tegenkomen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor onderzoek en ontwikkeling.

Zorgambulance binnenkant

Ambulance met de nadruk op zorg

Comfort voor de patiënt mag de doorslag geven als een zorgambulance wordt ontwikkeld. Daarom heeft het cliëntenberaad meegedacht over het nieuwe type. De patiënt kan nu vanaf de brancard naar buiten kijken. Door de lagere wegligging voelt het vervoer bovendien comfortabeler. Bij de inrichting is de nieuwe indeling van de spoedambulances als uitgangspunt genomen. De ruimte is beperkter, maar daar tegenover staat dat alles binnen handbereik is. De ervaringen die we samen met de patiënt opdoen nemen we weer mee als de andere zorgambulances vervangen worden.

Klik hier en neem een 360° kijkje in de ambulance en oordeel zelf.

Nieuwe spoedambulances
in bedrijf

Het nieuwe uiterlijk was misschien al opgevallen. Met minder, maar bredere strepen zijn de nieuwe spoedambulances zo mogelijk nog zichtbaarder geworden in het donker. Eind 2019 zijn de meeste van de in totaal 32 nieuwe wagens in gebruik genomen.

‘Het is wel even wennen’

Met onze voertuigcommissie is bewust gekozen voor een innovatieve indeling. Vanuit de stoel van de ambulanceverpleegkundige kan alles goed en veilig worden bereikt. Het is wel even wennen. Als je er dagelijks mee werkt raak je gewend aan een wagen en de indeling. Het nieuwe concept is een rigoureuze verandering. Het vergt daardoor een aanpassing in de manier van werken.

Klik hier en kijk gerust eens 360° rond in de ambulance of open het filmpje.